Visserij Investeringsfonds Nederland
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
088 253 9255
info@visserijfonds.nl

Privacyverklaring Visserij Investeringsfonds Nederland

Algemeen

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) bij de verwerking van de gegevens van de website en gegevens in het algemeen nastreeft. Wanneer u aan het VIN persoonsgegevens verstrekt en het VIN deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), zal het VIN dat uiterst zorgvuldig doen.

Waarvoor gebruikt het VIN de persoonsgegevens (doeleinden)?

Het VIN gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.

Toestemming, Overeenkomst

U heeft het VIN toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel. Daarnaast is het vaak zo dat u dit met het VIN bent overeengekomen in bijvoorbeeld een geaccepteerde offerte of in de leningovereenkomst en leningvoorwaarden.

Met wie kan het VIN uw persoonsgegevens delen ?

Het VIN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten het VIN, tenzij het VIN dit vooraf heeft aangegeven. Met deze derden die op verzoek van het VIN uw persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel (de verwerkers) heeft het VIN goede afspraken gemaakt zodat de veiligheid van  uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De derden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie nader gespecificeerd. Het VIN zal ook persoonsgegevens delen als het VIN daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst).

Beveiliging

Het VIN neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van de door het VIN ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Het VIN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet het VIN verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken

Wanneer u gebruik wenst te maken van  uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, op het verwijderen van uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoek rechtstreeks bij het VIN indienen via het speciaal daarvoor bedoelde e-mailadres privacy@nationaalgroenfonds.nl.

Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie

U vraagt een lening aan en/of u heeft een lopende lening

Doeleinden: het administreren en beoordelen van uw leningaanvraag, het totstandkomen van de lening en het vestigen van zekerheden (bijvoorbeeld een recht van hypotheek), het beheren van  de lening, het beëindigen van  de lening, het eventueel testen van de geautomatiseerde systemen.

Delen met derden (verwerkers). Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband met het afhandelen van de leningaanvraag of het uitvoeren van de lening heeft het VIN derden ingeschakeld. Het VIN verstrekt aan deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen maar om deze specifieke activiteiten uit te kunnen voeren. Met de volgende andere partijen kan het VIN in specifieke situaties uw persoonsgegevens delen:

  • Het BKR voor het in verband met het beoordelen van de leningaanvraag toetsen op betalingsgedrag.
  • De notaris voor het passeren van de lening en het vestigen van  het  hypotheek en/of pandrecht, maar ook het eventueel inroepen van  het hypotheekrecht en het beëindigen van  de lening en het doorhalen van het hypotheekrecht.
  • Een deurwaarder voor het uitvoeren van invorderingsacties wanneer u uw verplichtingen niet nakomt.
  • Een advocaat voor het nemen van maatregelen wanneer de uitvoering lening daar aanleiding toe geeft.
  • Aan derden die in opdracht van het VIN gepersonaliseerde brieven sturen die betrekking hebben op uw lening (zoals een jaaropgave).
  • Aan derden die inzage hebben in de geautomatiseerde systemen met behulp waarvan uw lening wordt uitgevoerd (IT-leveranciers).
  • Het Rijk of het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO) wanneer u een projectrekening of een financiering bij het VIN heeft afgesloten dat wordt verstrekt uit het zogenoemde Revolverend fonds dat mede door Rijk en/of provincies is gefinancierd.

Overige situaties

U heeft u aangemeld voor een mailing, een specifieke actie of voor een specifieke activiteit, u bent benaderd voor een onderzoek.

Doeleinden: per specifieke situatie wordt aangegeven waarvoor het VIN de verstrekte persoonsgegevens gebruikt en, als dat van toepassing is, met wie ze eventueel worden gedeeld. Deze privacyverklaring is ook op deze situaties van toepassing.