Visserij Investeringsfonds Nederland
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
088 253 9255
info@visserijfonds.nl

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van het Visserij Investeringsfonds gelden de volgende voorwaarden. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

het Visserij Investeringsfonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website en/of het opstellen van de documenten en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. Het Visserij Investeringsfonds garandeert echter niet dat de website en/of documenten altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.

Het Visserij Investeringsfonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de documenten kunnen zonder nadere aankondiging door het Visserij Investeringsfonds worden gewijzigd zonder dat het Visserij Investeringsfonds hiertoe verplicht kan worden.

Op de website en/of in de digitale nieuwsbrieven kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door het Visserij Investeringsfonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het Visserij Investeringsfonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Visserij Investeringsfonds of zijn toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Visserij Investeringsfonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de documenten naar het Visserij Investeringsfonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website en/of de documenten richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en de  privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Bronvermelding beeldmateriaal

Voor het beeldmateriaal dat gebruikt is op onze website is vooraf goedkeuring gevraagd aan de belanghebbende partijen. Mocht het vermoeden bestaan dat er beeldmateriaal gebruikt is waarvoor goedkeuring niet is gevraagd wilt u dit dan aan ons melden? Wij zullen dan alsnog voor correcte naamsvermelding zorgdragen.